لتیتیا گییِر

لتیتیا گییِر (۱۸۵۳ تا ۱۹۳۵) مخترع سرنگ یک‌دستی است. او این سرنگ را در سال ۱۸۹۹ ثبت کرد. اختراع گییِر فرایند خون‌گیری و تزریق داروها را برای متخصصان پزشکی آسان‌تر می‌کرد. سرنگ گییِر نسبت به سرنگ‌های پیشین که توسط فرانیک ریند، چارلز پراواز و الکساندر وود اختراع شده بودند، پیشرفته‌تر بود و امکانات ایمن‌تر و کارآمدتری را در زمینه پزشکی فراهم می‌کرد. طرح گییِر به استانداردی در پزشکی تبدیل شد و روش تجویز واکسن‌ها و داروها را تغییر داد.

لتیتیا گییِر
علم و فناوری

لتیتیا گییِر (۱۸۵۳ تا ۱۹۳۵) مخترع سرنگ یک‌دستی است. او این سرنگ را در سال ۱۸۹۹ ثبت کرد. اختراع گییِر فرایند خون‌گیری و تزریق داروها را برای متخصصان پزشکی آسان‌تر می‌کرد.