آندره آمپر
آندره آمپر

آندره آمپر (André-Marie Ampère)، فیزیک‌دان و ریاضی‌دان فرانسوی، در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۷۷۵ در لیون، فرانسه متولد شد. او به عنوان یکی از بنیانگذاران علم الکترومغناطیس شناخته می‌شود و تأثیر بسزایی در توسعهٔ این حوزهٔ علمی داشته است.

آمپر در دوران جوانی به طرز شگفت‌انگیزی به مطالعهٔ علوم مختلف، به ویژه ریاضیات و فیزیک علاقه‌مند شد. وی به سرعت دانش خود را گسترش داد و در زمینهٔ فیزیک موضوعاتی همچون الکتریسیته و مغناطیس تحقیقات عمیقی انجام داد. آمپر اولین قوانین مغناطیسی را توسعه داد که به او تسمیه شد و با بنیانگذاری نظریهٔ الکترومغناطیسی، مبنایی برای پیشرفت‌های بعدی در این حوزه فراهم کرد.

وی همچنین به تحلیل رفتار میدان‌های الکترومغناطیسی و ارتباط آنها با جریان‌های الکتریکی پرداخت. آمپر نه تنها به عنوان یک تئوریسین بلکه به عنوان یک آزمایشگر ماهر نیز شناخته می‌شود که تجربیات و آزمایش‌های مختلفی برای اثبات نظریات خود انجام داد.

آمپر در زمینهٔ ریاضیات نیز به مطالعهٔ آنالیز و نظریهٔ اعداد مشغول بود و کارهای مهمی در این زمینه نیز داشت. وی به عنوان عضوی از آکادمی علوم فرانسه و از جامعهٔ پادشاهی لندن شناخته می‌شود.

آمپر در سال ۱۸۳۶ در پاریس درگذشت، اما میراث او در علم فیزیک و ریاضیات به عنوان یکی از پیشگامان اصلی الکترومغناطیسی و اندیشه‌های علمی به جا مانده است.

آندره آمپر
علم و فناوری

فیزیک‌دان و ریاضی‌دان فرانسوی، در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۷۷۵ در لیون، فرانسه متولد شد. او به عنوان یکی از بنیانگذاران علم الکترومغناطیس شناخته می‌شود و تأثیر به سزایی در توسعهٔ این حوزهٔ علمی داشته است.