سورنا

سورنا، سردار و جنگجوی بزرگ دوره اشکانی، نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرد. او با استفاده از شیوه جنگ پارتیزانی، که نوعی جنگ چریکی یا جنگ و گریز محسوب می‌شود، توانست ارتش روم را در نبرد حران شکست دهد. سورنا از بهترین جنگجویان تاریخ ایران به شمار می‌آید و در به تخت نشاندن ارد دوم، پادشاه اشکانی که بعد از مهرداد چهارم به حکومت رسید، نقشی کلیدی داشت. همچنین در جنگی که در دوره ارد دوم بین ایران و روم رخ داد، سورنا با استفاده از روش‌های نوآورانه در جنگ، از جمله حملات سریع و تاکتیک‌های هوشمندانه، رومیان را شکست داد. ارتش سورنا شامل زره‌پوشان اسب‌سوار، تیراندازان، نیزه‌داران، شمشیرزنان و پیاده‌نظام بود. او با بهره‌گیری از این نیروها، ارتش روم را که از حرکت سریع عاجز بود، شکست داد و شهرت جهانی یافت. سورنا که در سن ۳۰ سالگی به اوج موفقیت خود رسید، به دلیل محبوبیت زیاد و موفقیت‌های پی‌درپی، موجب نگرانی ارد، شاه اشکانی شد. ارد که از قدرت و محبوبیت سورنا بیم داشت، به جای تقدیر از سردار شجاع خود، او را به قتل رساند.
سورنا در سال ۸۲ پیش از میلاد در سیستان به دنیا آمد و در سال ۵۳ پیش از میلاد درگذشت. او در دوران حکومت ارد اول کودکی خود را سپری کرد و در عصر مهرداد چهارم به درجه سپهبدی دست یافت. سورنا به‌دلیل جایگاه خانوادگی در خاندان سورن، تنها کسی بود که اجازه داشت کمربند پادشاهی را برای شاه ببندد. با وجود عمر کوتاه، او از شهرت زیادی برخوردار بود و با تصرف شهر سلوکیه و شکست کراسوس، سردار روم، در تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین جنگجویان شناخته شد.

سورنا
سایر

سورنا، سردار و جنگجوی بزرگ دوره اشکانی، نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرد. او با استفاده از شیوه جنگ پارتیزانی، که نوعی جنگ چریکی یا جنگ و گریز محسوب می‌شود، توانست ارتش روم را در نبرد حران شکست دهد. سورنا از بهترین جنگجویان تاریخ ایران به شمار می‌آید.