عباس میرزا

عباس میرزا، که بعدها به شاه عباس کبیر معروف شد، در ماه رمضان سال ۹۷۸ هجری قمری به دنیا آمد. پدرش، محمد شاه خدابنده، از همان دوران کودکی او را به حکومت هرات منصوب کرد. به دلیل سن کم عباس میرزا، یکی از سران قزلباش را به‌عنوان سرپرست برای او قرار دادند. این شاه مقتدر صفوی در سال ۹۹۹ هجری قمری تاج‌گذاری کرد و تا سال ۱۰۳۸ هجری قمری حکومت کرد.

شاه عباس کبیر، به‌عنوان یکی از قدرتمندترین شاهان صفوی، با اقداماتی جسورانه، اوضاع آشفته عصر خود را سامان داد و حکومت صفویه را به اوج قدرت رساند. او با اجرای سیاستی که املاک ممالک را به خاصه تبدیل می‌کرد، توانست هزینه ارتش بزرگ صفویه را تامین کند. شاه عباس حکومت صفویه را به یک امپراتوری متمرکز و قدرتمند تبدیل کرد.

پس از شکست دادن ازبکان در شرق، شاه عباس توجه خود را به غرب معطوف کرد و به عثمانی‌ها در بغداد حمله کرد. او توانست در این نبرد موفق شود و عثمانی‌ها را شکست دهد. شاه عباس کبیر یکی از بزرگ‌ترین شاهان صفوی بود که توانست با اصلاحات و برنامه‌ریزی دقیق، به قدرت و نفوذ سلسله صفویه بیفزاید.

در مورد محل دفن شاه عباس کبیر، روایت‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که او در کاشان دفن شده است، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که پیکر شاه عباس به نجف برده شد. نظریه‌های دیگر بیان می‌کنند که او در اردبیل نزد شاه صفی یا در مشهد دفن شده است. با این حال، اسکندربیک منشی در کتاب "عالم آرای عباسی" ذکر کرده است که او به کاشان رفت تا به زیارت مدفن شاه عباس بپردازد و به جد خود ادای احترام کند. این مطلب نشان می‌دهد که کاشان به‌عنوان محل دفن شاه عباس کبیر شناخته شده است.

عباس میرزا، که بعدها به شاه عباس کبیر معروف شد، در ماه رمضان سال ۹۷۸ هجری قمری به دنیا آمد. پدرش، محمد شاه خدابنده، از همان دوران کودکی او را به حکومت هرات منصوب کرد. به دلیل سن کم عباس میرزا، یکی از سران قزلباش را به‌عنوان سرپرست برای او قرار دادند. این شاه مقتدر صفوی در سال ۹۹۹ هجری قمری تاج‌گذاری کرد.